Saitama

ceramic en transfer
38 x 33 x 36 cm
2010

<<

Shangyu Spirit 上 (2 Kb) 54g.JPG The Garden of Eden 伊 (3 Kb)
Daniel Levi